Browsing Tag

百利

百利二樓36號 Angel Star 姊妹裙店是黑店

好嬲, 非常嬲 ! 百利 二樓 Angel Star 姊妹裙店是黑店! 質素差, 遲交貨, 冇跟進! 我的姊妹在婚期前一天才能拿到裙, 改完又改都唔得, 有條裙長到姊妹著4寸高踭鞋仲係好長 ! 胸位完全唔啱, 勁走光, 都唔知度身嚟做咩?P