Browsing Tag

僱傭

荃灣僱傭黑店

荃灣中心1X/F, 天X僱傭中心, 教唆僱傭搏炒。大家千萬留意。

小心黑店-銅鑼灣嘉x僱傭

我打電話叫佢哋幫我翻譯一句說話比工人聽, 佢哋同工人講了超過10分鐘, 竟然同工人講出面好多好工, 唔做我份工! 自問我們對工人好好, 教佢好多嘢,  無奈. 自從傾完那電話後, 我工人博炒的行動逐漸升級, 我們努力忍?P