Browsing Tag

上水

俾間上水無限科技黑店呃左

上水  無限科技黑店黎  當初買電話果陣  我係買xperia ion   我原本都諗住買行貨  點知個sales話  水貨平成千幾蚊呀  買水貨啦   加上行貨我地未有住  買水貨啦  我一向都冇買水貨既 所以都唔清楚保養果d問題   跟?P