Eternal Care荃灣店,地址:南豐中心23樓1A-7X室
佢哋入面有個職員叫Vivian,我係呢間店買咗60片面膜,上去拎貨時一時話冇貨,一時又叫你轉拎其他貨,跟住又話你要就要唔要就自己上網退錢,又話每次取貨只可取10片,今次比你取20片,餘下要分幾次拎,又話我講嘢大聲滋擾佢做生意要報警,又當面話我態度衰,又用電話影我相,又出言話有閉路電視影住你,又話報警,跟住我打電話佢仲用手推我出門口,又同其他客講話我有精神病,噤嘅舖頭請d噤嘅人,買咗嘢仲要受氣,今時今日呢個服務態度,簡直令巿民受罪!!!買咗嘢冇貨拎,仲惡人先告狀!!!